• ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

    ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมตำบลหารแก้ว ขึ้นอยู่กับอำเภอสันป่าตอง มีนายจันทร์แก้ว พุทธวงค์เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อกิ่งอำเภอ
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย

    ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย “หลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจ เห็ดหอมไทยก้าวหน้า ลือทั่วหล้าป่าหลวง ธรรมชาติที่แหนหวงน้ำตกแม่วังน้อย” ข้อมูลพื้นฐานตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และสภาพทั่วไป สภาพทั่วไปตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ตำบลบ้านหลวงเป็นตำบลที่เกิดขึ้นใหม่ของอำเภอแม่อาย ซึ่งได้แยกมาจากตำบลสันต้นหมื้อ   เมื่อปี พ.ศ.2523 เป็นตำบลเล็กๆ ที่มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำ 2 สายคือ 1. ห้วยแม่นาวาง 2. ลำห้วยแม่วังน้อย ...
  • ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติความเป็นมาตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในตำบลห้วยแก้ว แต่เดิมตำบลห้วยแก้วเป็นถิ่นฐาน ของชนชาวเผ่าลัวะ ต่อมามีการอพยพของชนพื้นเมือง ซึ่งมาจากอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสารภี เข้ามาอยู่และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ชาวลัวะที่อยู่เดิมนั้นอพยพหนีออกไปเหลือแต่ ชาวพื้นเมืองและชาวพื้นเมืองได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นโดยอยู่ในเขตปกครองของตำบลออนเหนือโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายใจ๋ สุยะพรหม ซึ่งในการตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นได้เห็นว่ามีภูเขา ลูกหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยสายหนึ่งชาวบ้านเห็นว่าใน ลำห้วยนี้มีความใสเหมือนแก้ว จึงนำมาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน เรียกว่า “บ้านห้วยแก้ว” ...
  • ตำบลแม่แวนเป็นชื่อที่ถูกเรียกขานตามชื่อของลำน้ำแม่แวน ลำน้ำแม่แวนมีกำเนิดมาจากดอยขุนแจ๋ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่